Leasing echipamente


Tehnologie nouă pentru o afacere de succes !

Leasing echipamente


Tehnologie nouă pentru o afacere de succes !

Condiții financiare pentru companii

MONEDĂ

 • LEI
 • EURO

DOBANDĂ ȘI COMISIOANE

 • Dobândă variabilă, cu prag minim, revizuibilă trimestrial în funcţie de indicele EURIBOR (3 M) sau semestrial în funcţie de indicele ROBOR (6M)
 • Comision de analiză dosar: flat, aplicabil la prețul bunului finanţat
 • Comision lunar de administrare: aplicat la valoarea finanțată inițial

PERIOADA DE FINANȚARE

 • LEI: 12- 72 luni
 • EURO: 12- 60 luni

*Perioada maximă de finanțare se calculează de la data punerii în funcțiune  a bunului, până la finalul contractului de leasing, nu mai mult de 10 ani

AVANS ȘI VALOARE REZIDUALĂ 

 • Avans: min. 10 %
 • Valoare reziduală: incepând de la 0%

ASIGURARE

 • ALL RISK, încheiată la prețul cu T.V.A./D.D.P. al bunului
 • Cotații preferențiale

RATE

 •  Lunare
 • Trimestriale
 • Sezoniere, în funcție de specificul activității tale

BENEFICII SUPLIMENTARE LEI

 •  NU plătești diferențe de curs valutar la achiziția bunului
 • NU platești diferențe de curs la achitarea ratelor
 • perioadă EXTINSĂ de finanțare 

Documente necesare

 • cerere de finanţare şi fişa sintetică completate – original;
 • factura proformă emisă de furnizor / înştiinţare preţ / precontract de vânzare-cumpărare - copie;
 • specificaţie tehnică în care să se menţioneze carateristicile tehnice ale bunului finanţat, lista dotărilor standard şi opţionale precum şi pretul acestora – copie;
 • acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare (3 exemplare) –original;
 • declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor - original.

Acte juridice

 • certificatul de înmatriculare, actele constitutive şi actele adiţionale la actele constitutive (dacă este cazul) – copie;
 • hotărâre a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care să rezulte acordul acţionarilor/asociaţilor privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing - original;
 • actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing - copie;
 • specimen de semnătura vizat de bancă – conformat cu originalul de bancă.

Acte contabile

 • ultimelele două bilanţuri anuale disponibile vizate de Administraţia Financiară însoţite de balanţele şi anexele aferente - copie. În situaţia în care societatea nu are disponibile 2 situaţii financiare anuale, se va solicita un girant care să îndeplinească această condiţie;
 • ultima balanţă de verificare disponibilă (cu rulaje lunare în vederea cuantificarii obligaţiilor de plată la bugetul de stat), semnată şi ştampilată – copie;
 • certificat de atestare fiscală sau copie după ordinele de plată care atestă plata la zi a obligaţiilor către bugetul general consolidat.
 • Cerere finanţare şi fişa sintetică (semnate de solicitant) – original;
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, girant – copie;
 • Registrul de încasări şi plăţi semnat şi stampilat valabil pe ultimele 3 luni (min. 1 lună pt. entităţi nou înfiinţate) - copie;
 • Declaraţia de venituri înregistrată la Administraţia Financiară pentru ultimii doi ani de activitate - copie;
 • Declaraţia finală pentru venit global aferentă anului anterior – copie;
 • Declaraţia pe venit anticipată pentru PFA nou înfiinţată - copie;
 • Factură proformă emisa de furnizor / înştiinţare preţ / precontract de vânzare-cumpărare - copie;
 • Specificaţie tehnică în care să se menţioneze carateristicile tehnice ale bunului finanţat, lista dotărilor standard şi opţionale precum şi preţul acestora – copie;
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – original;
 • Declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor - original.

Documente specifice necesare analizei în vederea încheierii contractului de leasing

 • Persoană fizică autorizată (PFA)
  • Autorizaţie pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi în mod independent;
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
  • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile).
 • Asociaţie familială (AF)
  • Autorizaţie pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei asociaţii familiale;
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
  • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile);
  • Procura autentificata de reprezentare în relaţiile cu terţii.
 • Birou executor judecătoresc (BEJ)
  • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de executor judecătoresc;
  • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BEJ
 • Birou notar public (BNP)
  • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de notar public;
  • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BNP;
  • Contract de asociere, când sunt asociaţi mai mulţi notari publici.
 • Avocaţi (CIA/ CAA/ SCPA)
  • Decizie de numire ca avocat definitiv emisă de Barou şi avizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.);
  • Decizie de înfiinţare a CIA/ CAA/ SCPA emisă de Baroul din circumscripţia în care îşi are sediul profesional;
  • Act constitutiv (contract de asociere), hotărâre a asociaţilor (CAA sau SCPA).
 • Medici (CMI/ CMG/ CMA/ SCM)
  • Autorizatie de libera practica emisa de Directia de Sanatate Publica (DSP);
  • Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, emis de DSP;
  • Contract de asociere (CMA), act constitutiv/ contract de societate (SCM).

OBSERVAŢIE: În funcţie de complexitatea tranzacţiei (valoare finanţată / expunere), BCR Leasing IFN poate solicita orice documente sau informaţii suplimentare considerate esenţiale/necesare pentru fundamentarea deciziei de finanţare.

În cazul acceptării cererii, poate fi solicitată confruntarea documentele prezentate în copie cu originalele.

Te-ar mai putea interesa și