Începând cu data de 06 iunie 2020, noul sediu al BCR Leasing IFN va fi: Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, cod postal 060013, București, Romania

Leasing Auto

Autoturisme, vehicule comerciale uşoare, vehicule comerciale grele, noi și rulate, flote

Condiții financiare standard (Persoane Juridice și PFA)

Poți opta pentru finanțare în EURO sau LEI, la alegerea ta.

 • perioada de finanțare*:
  • finanțare în LEI: 12-96 luni pentru finantari in LEI
  • finanțare în EURO: 12 - 84 luni pentru finantari in EUR

*Perioada maximă de finanțare se calculează de la anul de fabricație al bunului până la finalul contractului de leasing

 • avans:
  • finanțare în LEI: min. 10%
  • finanțare în EURO: min. 15%
 • costuri competitive, adaptate proiectelor tale
 • dobânda de finanţare este variabilă, cu prag minim, revizuibilă trimestrial, în funcţie de indicele EURIBOR (3 M)
 • comisionul de analiză dosar este flat, aplicabil la valoarea bunului finanţat;
 • comisionul lunar de administrare este aplicat la valoarea finantata initial;
 • valoare reziduală: flexibilă, în funcție de durata contractului;
 • asigurare: Full CASCO, încheiată la prețul cu T.V.A./D.D.P. al autovehiculului, cu cote de asigurare avantajoase, prin asiguratori agreați;
 • modalitate de plată: rate lunare/trimestriale/sezoniere, în funcție de specificul activității tale.

Cursul de facturare a plăților va fi cursul de vânzare EUR/RON al BCR din ziua emiterii facturii.

 

Beneficii suplimentare la finanțarea în lei:

 • avansul minim necesar este mai mic;
 • nu plătesi diferențe de curs valutar la achiziția bunului sau la achitarea ratelor;
 • perioada de finanțare poate fi extinsă.

Documente necesare

 • cerere de finanţare şi fişa sintetică completate – original;
 • factura proformă emisă de furnizor / înştiinţare preţ / precontract de vânzare-cumpărare - copie;
 • specificaţie tehnică în care să se menţioneze carateristicile tehnice ale bunului finanţat, lista dotărilor standard şi opţionale precum şi pretul acestora – copie;
 • acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare (3 exemplare) –original;
 • declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor - original.

Acte juridice

 • certificatul de înmatriculare, actele constitutive şi actele adiţionale la actele constitutive (dacă este cazul) – copie;
 • hotărâre a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care să rezulte acordul acţionarilor/asociaţilor privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing - original;
 • actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing - copie;
 • specimen de semnătura vizat de bancă – conformat cu originalul de bancă.

Acte contabile

 • ultimelele două bilanţuri anuale disponibile vizate de Administraţia Financiară însoţite de balanţele şi anexele aferente - copie. În situaţia în care societatea nu are disponibile 2 situaţii financiare anuale, se va solicita un girant care să îndeplinească această condiţie;
 • ultima balanţă de verificare disponibilă (cu rulaje lunare în vederea cuantificarii obligaţiilor de plată la bugetul de stat), semnată şi ştampilată – copie;
 • certificat de atestare fiscală sau copie după ordinele de plată care atestă plata la zi a obligaţiilor către bugetul general consolidat.
 • Cerere finanţare şi fişa sintetică (semnate de solicitant) – original;
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, girant – copie;
 • Registrul de încasări şi plăţi semnat şi stampilat valabil pe ultimele 3 luni (min. 1 lună pt. entităţi nou înfiinţate) - copie;
 • Declaraţia de venituri înregistrată la Administraţia Financiară pentru ultimii doi ani de activitate - copie;
 • Declaraţia finală pentru venit global aferentă anului anterior – copie;
 • Declaraţia pe venit anticipată pentru PFA nou înfiinţată - copie;
 • Factură proformă emisa de furnizor / înştiinţare preţ / precontract de vânzare-cumpărare - copie;
 • Specificaţie tehnică în care să se menţioneze carateristicile tehnice ale bunului finanţat, lista dotărilor standard şi opţionale precum şi preţul acestora – copie;
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – original;
 • Declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor - original.

Documente specifice necesare analizei în vederea încheierii contractului de leasing

 • Persoană fizică autorizată (PFA)
  • Autorizaţie pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi în mod independent;
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
  • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile).
 • Asociaţie familială (AF)
  • Autorizaţie pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei asociaţii familiale;
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
  • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile);
  • Procura autentificata de reprezentare în relaţiile cu terţii.
 • Birou executor judecătoresc (BEJ)
  • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de executor judecătoresc;
  • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BEJ
 • Birou notar public (BNP)
  • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de notar public;
  • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BNP;
  • Contract de asociere, când sunt asociaţi mai mulţi notari publici.
 • Avocaţi (CIA/ CAA/ SCPA)
  • Decizie de numire ca avocat definitiv emisă de Barou şi avizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.);
  • Decizie de înfiinţare a CIA/ CAA/ SCPA emisă de Baroul din circumscripţia în care îşi are sediul profesional;
  • Act constitutiv (contract de asociere), hotărâre a asociaţilor (CAA sau SCPA).
 • Medici (CMI/ CMG/ CMA/ SCM)
  • Autorizatie de libera practica emisa de Directia de Sanatate Publica (DSP);
  • Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, emis de DSP;
  • Contract de asociere (CMA), act constitutiv/ contract de societate (SCM).

OBSERVAŢIE: În funcţie de complexitatea tranzacţiei (valoare finanţată / expunere), BCR Leasing IFN poate solicită orice documente sau informaţii suplimentare considerate esenţiale/necesare pentru fundamentarea deciziei de finanţare. În cazul acceptării cererii, poate fi solicitată confruntarea documentele prezentate în copie cu originalele.

Te-ar mai putea interesa și