POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Acest website („site-ul”) este operat de către BCR LEASING IFN S.A. („BCR Leasing”). BCR Leasing poate fi menționat în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea

Prezenta Politică privind confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

(i)      activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului;

(ii)    prelucrările datelor cu caracter personal  derulate de BCR Leasing în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată iar BCR Leasing va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii și va semnala printr-un mesaj pop-up faptul că politica a fost modificată. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către BCR Leasing.

Website-ul BCR Leasing poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu BCR Leasing și cu privire la care BCR Leasing nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate BCR Leasing, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.

BCR Leasing și confidențialitatea datelor

BCR Leasing prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. În funcție de activitatea desfășurată, BCR Leasing prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții:

 • În măsura în care sunteți în categoria angajaților (inclusiv candidat, angajat temporar, membru de familie al unui angajat etc.), BCR Leasing va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos):  A(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l); B(h); C(a)(g)(h)(i).
 • în măsura în care sunteți beneficiar al produselor și/sau serviciilor prestate de BCR Leasing sau persoane vizate în relația acestora cu BCR Leasing (beneficiari reali, clienți și potențiali clienți persoane fizice, reprezentanți ai clienților etc.), BCR Leasing va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos): A(a)-(l); B(a)-(g); C(a)-(l ). In mod particular:

-       dacă sunteți reprezentant al unei entități care solicită o ofertă din partea BCR Leasing, iar raporturile dintre BCR Leasing și entitatea pe care o reprezentați se limitează la emiterea de oferte personalizate, conform cererii acesteia, fără a fi concretizate prin încheierea contractului și prestarea serviciilor de leasing financiar, BCR Leasing prelucrează datele în interes legitim și în vederea respectării cerințelor legale, în scopul emiterii unei oferte personalizate, ca urmare a interesului manifestat de către entitatea pe care o reprezentanți;

-       dacă sunteți persoană vizată în contextul raporturilor contractuale dintre BCR Leasing și un client persoană juridică din sectorul privat, BCR Leasing va prelucra datele dumneavoastră conform scopurilor și temeiurilor reflectate în secțiunile de mai jos: A(a)-(l); B(a)-(g); C(a)-(l), inclusiv pentru scopurile de prelucrare întemeiate pe consimțământ, identificate în paragraful care urmează secțiunii C de mai jos;

 • în măsura în care sunteți partener contractual al BCR Leasing (inclusiv reprezentant al partenerului, evaluator, agent, prestator de servicii, locatar, participant la evenimentele organizate de BCR Leasing): A(b)(c);(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l); B(a)(c)(d)(g)(i)
 • în măsura în care sunteți un terț fără a avea o legătura cu BCR Leasing există posibilitatea ca BCR Leasing să prelucreze datele dumneavoastră conform secțiunii A(i) - imaginea dumneavoastră fiind prelucrată dacă vizitați unul dintre sediile/agențiile BCR Leasing și respectiv A(l) - în măsura în care BCR Leasing primește anumite documente și/sau solicitări din partea acestor entități, BCR Leasing poate primi datele dumneavoastră de identificare precum și alte informații după caz

În acest context, persoanele vizate vor fi următoarele:

-        membrii de familie ai angajaților și clienților

-        reprezentanții legali ai clienților persoane juridice

-        împuterniciți ai clientului/utilizatori ai clienților persoanelor juridice și/sau ai clienților persoane fizice

-        beneficiari reali ai clienților persoane juridice

-        asociați sau acționari direcți sau indirecți ai clienților persoane juridice

-        persoane fizice implicate în activitatea clienților persoane juridice

-        reprezentanți legali ai partenerilor contractuali persoane juridice

-        persoane fizice implicate în activitatea partenerilor contractuali persoane juridice ai BCR Leasing

-        persoane împuternicite de către clienți

-        candidați pentru pozițiile vacante în cadrul BCR Leasing

-        prestatori de servicii persoane fizice

-        terți garanți persoane fizice

-        evaluatori externi ai garanțiilor prezentate de clienții BCR Leasing

-        persoane fizice, non-clienți BCR Leasing care sunt beneficiarii unor plati

-        agenți de asigurări, persoane fizice

-        brokeri, persoane fizice

-        vizitatori din sediile BCR Leasing

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document, BCR Leasing poate să prelucreze date cu caracter personal aparținând anumitor categorii de persoane vizate (de ex., beneficiari reali, persoane fizice implicate în activitatea clientului etc.), fără a beneficia însă de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. În acest context este responsabilitatea clientului/entității/persoanei care dezvăluie datele cu caracter personal ale unei persoane fizice către BCR Leasing să informeze persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

Informațiile pe care le prelucrăm

BCR Leasing prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora, precum codul de identificare client, date de tranzacționare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană.

Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către BCR Leasing.

Dacă sunteți reprezentant al unei entități care solicită o ofertă din partea BCR Leasing, iar raporturile dintre BCR Leasing și entitatea pe care o reprezentați se limitează la emiterea de oferte personalizate, conform cererii acesteia, fără a fi concretizate prin încheierea contractului și prestarea serviciilor de leasing financiar, BCR Leasing prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră: nume, prenume,  telefon, e-mail.

Dacă sunteți persoană vizată în contextul raporturilor contractuale dintre BCR Leasing și un client persoană juridică din sectorul privat, BCR Leasing prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct, precum și datele pe care BCR Leasing le generează pe baza acestora și/sau le consultă/preia din alte surse, respectiv: cod identificare client, date de tranzacționare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de către orice persoană, date rezultate din interogările bazelor de date ale Centralei Riscului de Credit (CRC precum și a oricăror baze de date puse la dispoziție de entități publice în condițiile legii), date privind comportamentul de plată și produsele deținute, limita de credit PJ/asociati, durata creditului, istoric plăți, sold curent, valoare restantă și orice informații in legătură cu acestea, date privind litigiile la care clientul/persoanele vizate este/sunt parte din baze de date precum Portal.just; date privind scoringul și/sau clasa de risc, date privind produsele financiar - bancare deținute de persoanele vizate la BCR; situatia contului curent cu privire la popriri instituite, datele de identificare și valoarea bunului ce face obiectul contractului; date privind expunerea publică.

Dacă sunteți persoană vizată în contextul raporturilor contractuale dintre BCR Leasing și un client persoană juridică, datele dumneavoastră cu caracter personal identificare mai sus pot fi incluse în documentele transmise către BCR Leasing la inițierea relațiilor de afaceri cu clientul sau pe parcursul derulării acestora.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării produselor si serviciilor și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către BCR Leasing.

Cum utilizăm și comunicăm informațiile dvs.:

BCR Leasing prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

a)      prevenirea fraudelor, inclusiv prin analizarea/verificarea autenticităţii actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al BCR Leasing, a datelor conţinute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;

b)      conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul financiar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, administrării conflictelor de interese, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;

c)       pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor BCR Leasing legate de supravegherea/controlul organelor de supraveghere efectuată asupra BCR Leasing și grupului Erste şi de raportare către grupul Erste sau/și autorităţile de supraveghere;

d)      managementul riscului de creditare/finanțare, al riscului strategic și operațional, inclusiv prin realizarea unui profil al dumneavoastră;

e)      evaluarea eligibilităţii în vederea acordării unor produse şi servicii financiare standard sau personalizate (inclusiv etapa acordării/aprobării), prin realizarea unui profil luând în considerare indicatori în evaluarea solvabilităţii, a riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare;

f)        gestiune administrativ – financiară si executarea obligațiilor fiscal contabile;

g)       păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;

h)      audit intern;

i)        asigurarea securității în incintele BCR Leasing și ale agențiilor sale;

j)        respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor financiare nebancare;

k)      asigurarea/gestionarea acurații/calității datelor și implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță);

l)        gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.).

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, BCR Leasing se va baza în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

a)      derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între BCR Leasing şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;

b)      executarea în bune condiţii a tranzacţiilor financiare, în vederea dezvoltării/optimizării  serviciilor oferite de către BCR Leasing, evaluarea eligibilității în vederea acordării unor produse și servicii financiare standard sau personalizate (inclusiv etapa acordării/aprobării), luând în considerare indicatori în evaluarea solvabilității, a riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare, precum și pentru efectuarea unor rapoarte de credit și administrarea acestora;

c)       colectarea de debite/recuperare creanţe (precum şi activităţi premergătoare acestora, inclusiv activităţi de due diligence);

d)      încheierea şi/sau executarea contractelor de asigurări;

e)      monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali ai BCR Leasing(persoane fizice) și/sau de clienți faţă de oricare dintre entităţile din Grupul BCR;

f)        transmiterea şi/sau transferul de informaţii necesare în determinarea capacităţii de plată şi a comportamentului de plată;

g)       efectuarea sau procesarea operațiunilor de plăți prin sistemul SWIFT, în măsura în care clienții solicită folosirea acestui sistem;

h)      încheierea si executarea contractelor de muncă.

C.  În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR Leasing în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

a)      implementarea unor mijloace/unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu produsele si serviciile oferite;

b)      îmbunătățirea serviciilor furnizate prin îmbunătățirea/optimizarea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;

c)       managementul lichidităților, optimizării bilanțului și stabilirii prețurilor de transfer; managementul portofoliului;

d)      scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, efectuarea de sondaje/analize cu privire la serviciile furnizate si a preferințelor, activitatea BCR Leasing, a membrilor Grupului BCR şi Erste și a terţilor parteneri contractuali;

e)      gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră cu privire la serviciile BCR Leasing; rezolvarea solicitărilor clienților efectuare în derularea contractului încheiat cu clienții; realizarea unui profil în vederea prezentării celor mai potrivite produse/ servicii și evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii standard sau personalizate;

f)        transmiterea datelor la Biroul de Credit si CRC pe parcursul gestionării relației de finanțare ce intră în sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit; consultarea informaţiilor înregistrate pe numele Dumneavoastră în baza de date a Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit în vederea prestării de servicii financiar-nebancare, la solicitarea Dumneavoastră respectiv in vederea ofertării Dumneavoastră cu astfel de produse, consultarea bazei de date a CRC pentru clientul persoană juridică;

g)       constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR Leasing și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens,

h)      asigurări, respectiv in vederea ofertării clienților cu astfel de produse;

i)        scopuri de recrutare și resurse umane în ceea ce privește candidații și angajații BCR Leasing; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;

j)        derularea proceselor de fuziuni, achiziții și tranzacții similare la care participă și BCR Leasing;

k)      încheierea, executarea și derularea contractului încheiat cu clientul persoană juridică al BCR Leasing (inclusiv derularea comunicărilor cu persoanele vizate ale clientului), statistică;

l)        proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau in străinătate)

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca BCR Leasing să obțină consimțământul dumneavoastră. BCR Leasing va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note de informare puse la dispoziție de către BCR Leasing când vizitați o sucursală a BCR Leasing. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii (și nici pe cele ulterioare, în măsura în care BCR Leasing efectuează prelucrările în baza unui alt temei legal), iar BCR Leasing va ține cont de preferințele dumneavoastră. uScopurile pentru care este cel mai probabil ca BCR Leasing să obțină consimțământul dumneavoastră sunt următoarele: , inclusiv transferul acestei categorii de date, în state din cadrul UE/SEE, în măsura în care consimțământul este necesar conform cerințelor legale - această activitate de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin BCR Leasing  pentru prestarea serviciilor și asigurarea identificării unice a persoanei în sistemele BCR Leasing, pentru garantarea secretului profesional; marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea/ofertarea celor mai potrivite produse și servicii BCR Leasing, ale grupului BCR, ale partenerilor și ale grupului Erste, inclusiv transmiterea de către BCR Leasing a unor comunicări comerciale în acest scop, fidelizare; accesarea datelor pe care le deține Centrala Riscului de Credit (CRC), Biroul de Credit, ANAF precum și orice alte baze de date puse la dispoziție de entități publice în condițiile legii despre dvs., pentru a vă putea evalua eligibilitatea în vederea ofertării unor produse și servicii standard sau personalizateDestinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BCR Leasing poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii BCR Leasing, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele cu caracter personal în numele BCR Leasing (inclusiv mandatarilor de genul avocaților, consultanților, contabililor sau auditorilor), entităţile din Grupul BCR, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale (Banca Europeană de Investiții), furnizorii de servicii şi bunuri, societăţi bancare, birouri de credit, agenţii de colectare a debitelor sau recuperare a creanţelor, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai BCR Leasing şi ai entităților din Grupul BCR.

Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca BCR Leasing să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE, de ex: Austria, Cehia și.

Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. In acest caz, lista de state de transfer mentionata mai sus va fi actualizata.

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR Leasing va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

Cu titlu de exemplu, dacă sunteți reprezentant al unei entități care solicită o ofertă din partea BCR Leasing, iar raporturile dintre BCR Leasing și entitatea pe care o reprezentați se limitează la emiterea de oferte personalizate, conform cererii acesteia, fără a fi concretizate prin încheierea contractului și prestarea serviciilor de leasing financiar, BCR Leasing va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioada de 3 ani de la data finalizării procesului de ofertare.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR Leasing să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind acest aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici.

Securitatea datelor

BCR Leasing acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, BCR Leasing implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Leasing, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea BCR Leasing cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, detalii privind activitățile de prelucrare și copia datelor;
 • dreptul  la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către BCR Leasing a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR Leasing să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv posibilitatea de a solicita BCR Leasing, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, să nu utilizeze datele, ci doar să le stocheze până la rezolvarea unei alte solicitări primite din partea dumneavoastră;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către BCR Leasing către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Leasing, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: dpo@bcr-leasing.ro.

Puteți, de asemenea, contacta oricând Responsabilul BCR Leasing privind protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@bcr-leasing.ro (ulterior desemnării acestuia la nivelul BCR Leasing).

În măsura în care aveți sugestii privind prezenta Politica de Confidențialitate, vă încurajăm să transmiteți aceste sugestii la: dpo@bcr-leasing.ro.

Versiune actualizată la data de: 08.11.2021